Author Topic: Vodič za upravitelja grada u Ničijoj zemlji  (Read 2327 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Tiger

  • Community Manager
  • *
  • Posts: 1074
  • Karma: +122/-7
    • View Profile
Vodič za upravitelja grada u Ničijoj zemlji
« on: March 05, 2010, 01:18:56 PM »
Do sutra će biti prevedeno sve, za sada su neke stvari na engleskom.
Svaki gradonačelnik grada u Ničijoj zemlji koji drži do sebe, mora imati "Vodič za upravitelja grada"
Vodič sadrži građevine, funkcije i namjenu svih građevina, koje mogu biti izgrađene i unaprijeđene u gadovima u Ničjoj zemlji.


1.Logika prodavaonica oružja i oklopa u gradovima


Oružja i oklopi su podijeljeni u 4 razine(za sada) i mogu biti unaprijeđeni u 3 područja:
- Brzina osvježavanja inventara
- Unaprijeđenje klase(kvalitete)  predmeta u prodavaonicama
- Povećanje inventara prodavaone

2. Unapređivanje prodavaonica oružjem i oklopima

Unapređivanje prodavaona oružjem i oklopima se vrši na isti način kao i stjecanje zanatskog iskustva u Imperial Hero.
- Prvih 5 nivoa u svakoj prodavaoni daj e2 predmeta više za prodaju po nivou.
- Kad dosegnete nivo 5 u određenoj razini i imate 10 dostupnih predmeta za prodaju, možete započeti nadograđivati sljedeću razinu.
- Ulaganja u nivoe iznad 5 u određenoj razini, povećava kvalitetu predmeta na sljedeći način:

Nivo 6 zamjenjuje 2 obična predmeta sa rijetkima.
Nivo 7 zamjenjuje još 2 obična predmeta sa rijetkima.
Nivo 8 zamjenjuje još 2 obična predmeta sa rijetkima.
I tako dalje.

- Nakon što su svi predmeti zamijenjeni sa rijetkima, nivo se i dalje povećavaju, što omogućava zamjenu rijetkih predemta sa legendarnim.
- Nakon što su svi predmeti u dućanu legendarni, otključava se poseban nivo nadogradnje, koji omogućava prodavanje nekoliko epskih predmeta pa čak i dijelove setova.

- Unaprijeđenje i obnavljanje
Unapređenje brzine osvježavanja prodavaone, povećava broj sati koji se oduzimaju od dana. To znači da što više nivoa unaprijedite, češće će se obnavljati predmeti raspoloživi za prodaju.
Primjer: Ako je frekvencija obnavljanja 8, prodavaona se obnavlja svakih 24-8= 16 sati. Ako je nivo 9, onda se obnavlja svakih 24-15= 15 sati.
I tako dalje.

Napomena: Sve nove promjene i unapređenja prodavaonica postaju aktivna nakon sljedećeg obnavljanja.

3. Logika prodavaonica napitcima

Prodavaonice napitaka prodaju napitke zdravlja i duha i podijeljene su u 5 razina: 1,2,3,4,5. Ali pošto napitke mogu koristiti svi igrači, neovisno o razini, stvari su ovdje malo drugačije. Nadogradnje imaju 3 smjera:
- Unaprjeđenje razine napitaka koji se prodaju.
- Količina obnavljanja dostupnih napitaka.
- Frekvencija obnavljanja dostupnih dobara.


4.Nadogradnje prodavaonice napitcima

- Svaki nivo nadogradnje prodavaonica povećava razinu napitaka. To znači:
Nivo 1 - Razina 1 napitaka
Nivo 2 - Razina 2 napitaka
Nivo 3 - Razina 3 napitaka
Nivo 4 - Razina 4 napitaka
Nivo 5 - Razina 5 napitaka

 - Sljedeći nivo unapređenja povećava vrijednost zdravlja i duha koje daju napitci za 20%.
 - Unapređenje količine daje 10 napitaka više po nivou.
 - Frekvencija obnavljanja funkcionira na isti način kao i kod prodavaonica oružjem i oklopima.
Napomena: Sve nove promjene i unapređenja prodavaonica postaju aktivna nakon sljedećeg obnavljanja.

5. Logika prodavaonica atributnim napitcima

Ove prodavaonice prodaju napitke koji daju privremene bonuse na atribute junaka. Organizirane su u 4 razine: 2,3,4,5. Unaprjeđenje ide u 2 smjera.
 - Unaprjeđenje klase napitka na svakoj razini
 - Frekvencija osvježavanja inventara

6.Nadogradnje prodavaone atributnim napitcima

 - Nadogradnje prodavaone atributnih napitaka u svakoj od 4 razine: 2,3,4,5.
 -  Svaki nivo nadogradnje na određenoj razini dodaje +1 na osnovni bonus, što znači da su napitci koji se ovdje prodaju puno bolji od onih u normalnim prodavaonama.
 - Da bi dosegnuli sljedeću razinu, morate imati izgrađeno 5 nivoa prethodne.
 - Frekvencija obnavljanja funkcionira na isti način kao i kod prodavaonica oružjem i oklopima.

Napomena: Sve nove promjene i unapređenja prodavaonica postaju aktivna nakon sljedećeg obnavljanja.

7. Logika zanatskih prodavaonica


Zanatske prodavaonice u Ničijoj zemlji prodaju recepte i alate za izradu. Podijeljene su u 4 razine:2,3,4,5 i mogu biti unaprijeđene u 3 područja:
 - Frekvencija obnavljanja inventara
 - Klasa(kvaliteta) recepata i alata
 - Frekvencija obnavljanja inventara

8. Unaprjeđenje zanatske prodavaonice


Unaprjeđenje zanatske prodavaonice je slično unaprjeđenju prodavaonice oklopa:
 - Prvih 5 nivoa u svakoj prodavaonici daju2 osnovna recepta i 1 alat po nivou.
 - Kad dosegnete nivo 5 na određenoj razini, imati ćete 10 recepata i 5 alata za prodaju i možete krenuti unaprjeđivati sljedeću razinu.
 - Ulaganja u nivoe nakon 5, diže razinu kvalitete predmeta na isti način kao i prodavaonice oružja i oklopa.
 - Posljednji nivo na svakoj razini daje +10% bonusa alatima za izradu u prodavaoni.
 
Napomena: Sve nove promjene i unapređenja prodavaonica postaju aktivna nakon sljedećeg obnavljanja.

9. Logika gradskih stražara

Gradski stražari određuju broj grupa lokalne straže koje mogu patrolirati gradovima u Ničijoj zemlji. Komandant koji ima određene ovlasti može liječiti i opremati stražare. Građevine su podijeljene na 2 razine: 4 i 5.
 - Svaki nivo na određenoj razini dodaje jednu grupu stražara više koji patroliraju gradom.
 - Svaka grupa stražara može imati do 6 ljudi.

10. Logika krčme

Krčma je mjesto gdje junaci unajmljuju gradske stražare i plaćenike. Krčma je podijeljena na 4 razine: 2,3,4,5. Moguće nadogradnje su:
- Razina plaćenika u krčmi
- Broj plaćenika na određenoj razini
- Frekvencija osvježavanja dostupnih plaćenika

11. Unapređenja krčme


- Svaka nadogradnja nivoa razine, povećava razinu plaćenika koji se nude.
- Svaka nadogradnja nivoa plaćenika dodaje 1 ekran više dostupnih plaćenika u gradu.
- Frekvencija obnavljanja funkcionira na isti način kao i kod prodavaonica oružjem i oklopima.

12. Logika vidara


Vidari omogućavaju liječenje, uskrsnuće, preimenovanje i unapređenje plaćenika. Mogu biti unaprijeđeni u 4 razine: 2,3,4,5

13. Logika nakita

Pošto u Ničijoj zemlji ne postoje prodavaone mješovite robe, nakit koji se može prodati ima 20 % šanse da se ponovno generira u prodavaonicama oklopa i oružja.
To znači - 2 predmeta u tim prodavaonama imaju 20% šanse da se generiraju kao amajlije ili prstenovi kod svakog osvježavanja.
« Last Edit: March 06, 2010, 12:22:43 PM by Tiger »